Wapnö Gård

Wapnö Biogas- en del i det egna kretsloppet

Härproducerat®  även inom engergiområdet!

Via den mest energi- och miljösmarta biogasanläggningen får vi förnybar energi där "koskit" ger oss el, värme och kyla. Det är en lokal insats för den globala miljön. En Härproducerad energi som täcker ca 90 % av den energi som förbrukas på gården. Att skapa den mest energi- och miljöoptimerade biogasanläggningen på gårdsnivå har inneburit en utmaning men har gett en fantastisk energianläggning. Utmaningen blir extra utmanande då de som levererar biogasutrustning har allt för dålig utvecklig för att optimera, utan istället ett enormt stort behov av att bygga traditionellt. Man tar inte hand om överskottet som finns i värmen och stort spill finns när man tar fram gas för fordon. Den delen lever då det finns politiska beslut som gynnar denna gasproduktion för att ersätta fossila bränslen till höga priser. Tack vare gårdens starka tro på utveckling, Energimyndigheten och lokala företag har Wapnö nu en energianläggningen som i jämförelse med en förstudie ligger långt över förväntan i energiproduktion. Vad sägs om 60 % mer el och värme som Wapnö via absorptionsteknik tagit hand om för att få fram kyla för mjölkningen, kyla till gårdsbutiken, mejeriet och i framtiden gårdsslakteriet.

Wapnö energianläggning utgår enbart från gården och det är djurens gödsel som används till biogasproduktionen. Inget får inte användas direkt från åkern då åkern skall producera mat för människa och djur. Åkern har för högt "matvärde" för att användas så att bilar kan köras på etanol eller gas, där man inte har krav på åkerns produktionsmetoder. 

Wapnö Energianläggning ger förnybar  energi och  är ingen avfallsanläggning då inget transporteras dit med stora lastbilar från industrin utan utgår från gårdens råvara och behov. Reningskammarna matas med ca 36 000 ton flytgödsel, 3000 ton fastgödsel och ca 700 ton foderrester som vi hade före byggnationen.  I rötningsprocessen försvinner ca 3000 ton som energi och kvar blir 37 000 ton högvärdig energi/växtnäring som används till gårdens odlingar.

Mjölk från Wapnö Gård ger
ca 70 % lägre växthusgasutsläpp. 
Det är klimatsmart med kor & biogas på samma gård.

På Wapnö gör vi det enkelt för dig att både välja goda mejeriprodukter och samtidigt sänka ditt klimatavtryck. Mjölk från Wapnö Gård ger cirka 70 % lägre växthusgasutsläpp. Tack vare gårdens klimatsmarta biogas.

Största delen av mjölkens klimatpåverkan uppstår på mjölkgårdarna och här visar den offentliga beräkningsmodellen Vera att mjölk från Wapnö Gård har cirka 70 % lägre växthusgasutsläpp.

Mjölk från Wapnö Gård = ca 0,35 CO2e per liter mjölk
Mjölk från vanlig svensk gård = ca 1,10 CO2e per liter mjölk

Gårdens biogasanläggning är mycket viktig för våra låga siffror. Här produceras förnybar energi av gödsel från gårdens frigående djur. Efter biogas blir det en nästintill luktfri och högvärdig näring åt åkrarna. Vår mjölk rinner 30 meter till mejeriet – ett transportled mindre. Så av denna goda mjölk tillverkar vi våra mejeriprodukter här på gården.


Komocka

Ca 130- 150 m3 gödsel ger dagligen ca 230 - 250 m3 metangas/timme till gasmotorn som har en generator som bidrar till gårdens el med 360 kWh, 8500 kW / dygn och drygt 3 milj kW per år.

Absorptionsmaskin

Värmen 3 milj kWh ersätter via absorptionsmaskinen 1,7 milj kWh inköpt el och sedan finns det gott om värme för att torka spannmål som inte torkas med olja som bas utan basen blir "kobajs". Värmen räcker till att värma gårdshotellet, restaurangen, personalrum, gårdsbutik, kontor och vatten till djuren. Konsten är att ta hand om värmen och det kan Wapnö.

Gasmotor

Gasen från gödseln kommer till gasmotorn som ger el och motorns kylvatten är viktig för absorptionsmaskinen. Utbytet av växlare från motorn leder till högre och stabilare flödes- temperatur på vattnet, vilket är viktigt för den totala effektiviteten och för absorptionsmaskinen. Genom att utnyttja avgasernas höga temperatur finns det möjlighet att värma upp kylvattnet till motorn men även att få ut mer värme i värmesystemet. Två rökgasväxlare används.

11. 000 000 kWh egen el - tack vare korna

Förutom energi blir rötresterna näring till Härodlat® foder. Rötresten lagras i en lagerbrunn och kommer att spridas med en s k  gödselutläggare till grödorna på åkrarna vid lämpliga tidpunkter. Därigenom blir det en cirkulation av växtnäring med minsta möjliga förluster.

Hur kan det bli så mycket värme ?

Kvaliteten och färskheten på gödseln har mycket stor betydelse. Gödseln ska dagen efter vara i rötkammaren, varm och utan vatten eller diskmedel. Energianläggningen ska ha som mål att vara energisnål. Skickliga lokala företag har beräknat växlare och Wapnö har fått byta ut dessa växlare till att vara mer effektiva då biogasutrustningen inte klarat belastningen. Gasen från gödseln kommer till gasmotorn som ger el och motorns kylvatten är viktig för absorptionsmaskinen. Utbytet av växlare från motorn leder till högre och stabilare flödes- temperatur på vattnet, vilket är viktigt för den totala effektiviteten och för absorptionsmaskinen. Genom att utnyttja avgasernas höga temperatur finns det möjlighet att värma upp kylvattnet till motorn men även att få ut mer värme i värmesystemet. Två rökgasväxlare används, den som får rökgaser på 500- 600 grader används för att hålla rätt temperatur till motorn och den som tar hand om steg 2, med rökgaser på 180 grader, används för att höja bl.a. varmvatten. Detta används av värmepumpar som är placerade i motorrummet för att ta hand om strålningsvärmen från motorn. Det har även installerats värmepumpar med bra COP-tal för att öka temperaturen på det vatten som blir när mjölken kyls, d.v.s. Wapnös mjölkvärme från 38 grader till 60 grader. Om det saknas värme i övriga systemet en mycket kall vinterdag pumpas detta in för att förse biogasreaktorn.

Wapnö energianläggning som drivs av djurens gödsel bidrar till ca 3 000 000 kW el, 1 700 000 kW kyla ( 3 000 000 kW värme), ersätta 25 m3 eldningsolja för spannmålstorkningen, ersätta 13 m3 eldningsolja till bostadshusen samt ge 1 500 000 kW till varmvatten, varmare vatten till kor och kalvar och mycket annat. Det finns för framtiden vid utbyggnation ytterligare ca 2 000 000 kW kvar att utnyttja i Wapnös energianläggning, som har sin bas från gårdens kor. Tänk vilken energi koskit kan ge vid klimatsmart och Härproducerad energi!

Energin är viktig men även miljön och därför är motorn försedd med katalysator och Adblu- tillsats vilket ger en liten energiproduktion möjlighet till att vara lika bra som stora kraftvärmeverk. Trots en mycket energieffektiv energianläggning så vet alla företag att energiinvesteringar har en alltför lång återbetalningstid men på sikt ser Wapnö investeringen som både klimatmässigt och energimässigt överlägsen och den ger konsumenten en möjlighet att aktivt klimatkompensera på hemmaplan.